0

Regulamin

 

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu wyrobów i towarów dostępnych w sklepie internetowym Firmy Niewieścin sp. z o.o. prowadzonym pod adresem internetowym www.esklep.niewiescin.pl oraz zasady dostawy do klienta zakupionych przez nich wyrobów i towarów, zapłaty przez Klienta za zamówione wyroby i towary, uprawnienia Klienta, w tym warunki do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Złożenie przez klienta zamówienia poprzez stronę internetową www.esklep.niewiescin.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Właścicielem sklepu internetowego jest Firma Niewieścin sp. z o.o. z siedzibą w Niewieścinie 8, 86-120 Pruszcz, wpisana w dniu 13.09.2007 roku w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000288555, o NIP 559-17-02-416, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000 000,00 zł w całości opłaconym.

 II WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług sklepu internetowego esklep.niewiescin.pl niezbędne są:
 2. a) dostęp do Internetu,
 3. b) aktywne konto poczty elektronicznej,
 4. c) telefon stacjonarny lub komórkowy,
 5. d) przeglądarka internetowa współpracująca z systemem operacyjnym Windows lub MAC OS

w wersji IE 8 i nowsze, oraz Chrome, Opera, Firefox, Safari,

 1. e) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 2. f) posiadanie włączonej obsługi języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
 3. g) posiadanie włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up windows) dla opcji płatności kartami płatniczymi on-line.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookies”.

III SŁOWNICZEK POJĘĆ

Sprzedawca

Sprzedawcą jest Firma Niewieścin sp. z o.o. z siedzibą w Niewieścinie 8, 86-120 Pruszcz,  wpisana w dniu 13.09.2007 roku w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000288555, o NIP 559-17-02-416, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000 000,00 zł w całości opłaconym, tel. 52 332-05-58, adres elektroniczny: esklep@niewiescin.pl

Klient

Klientem jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa wyroby i towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym złożenie zamówienia i nabywanie Towarów przez Klienta może być bezpośrednio poprzez stronę internetową lub za pośrednictwem Konta klienta na stronie internetowej.

Strona Internetowa 

Strona internetowa www.esklep.niewiescin.pl za pośrednictwem, której Klient składa bezpośrednio lub z poziomu własnego konta, a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące wyrobów i towarów oferowanych w Sklepie Internetowym.

Sklep Internetowy

Sklepem Internetowym jest prowadzony przez Sprzedawcę sklep  z siedzibą w Niewieścinie 8, 86-120 Pruszcz, w którym zamówienia na wyroby i towary składa się za pośrednictwem Strony Internetowej, a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców obsługujących sklep internetowy.

Wyroby i Towary

Wyroby i towary są oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi poprzez stronę www.esklep.niewiescin.pl wyłącznie sprzedaż detaliczną.

Konto Internetowe

Konto internetowe jest to konto indywidualne dla każdego klienta, zawierająca dane Klienta, które służą do realizacji składanych przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym.

IV ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym bez rejestracji z poziomu strony lub alternatywnie z poziomu swojego konta w sklepie internetowym. Rejestracja oznacza wypełnienie formularza, założenia Konta oraz uzyskanie własnego loginu, a także akceptację Polityki Prywatności firmy Niewieścin sp. z o.o. oraz niniejszego Regulaminu, które dostępne są dla każdego Klienta również przed zarejestrowaniem lub złożeniem zamówienia (dla Klientów bez konta) pod adresem: www.esklep.niewiescin.pl w zakładce regulamin. Złożenie zamówienia bez rejestracji oznacza, że Klient akceptuje zasady ujęte w Regulaminie, jak również Politykę Prywatności firmy Niewieścin sp. z o.o.

Uzyskanie loginu/hasła jest możliwe już przy składaniu pierwszego lub kolejnego zamówienia, podczas którego Klient ma możliwość wypełnienia formularza. Wówczas Klient może zasugerować własny login, który po zarejestrowaniu, wraz z hasłem, Sprzedawca prześle na podany przez Klienta, jego adres e-mail. W przypadku zapomnienia hasła do konta, Klient ma prawo prosić o przypomnienie hasła, po wybraniu opcji: przypomnij hasło.  Hasło Klienta zostanie przekazane na wskazany przez niego adres e-mail. Zmiana adresu e-mail wymaga wprowadzenia zmian na koncie Klienta.

V INFORMACJE O WYROBACH I TOWARACH

 1. Informacje o wyrobach i towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu Internetowego:
 3. a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
 4. b) nie zawierają kosztów dostawy, o których mowa w ust. VII niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.
 6. Przy realizacji zamówienia w ramach sklepu internetowego rabaty, w szczególności wynikające z posiadanych przez Klienta kart rabatowych, nie są udzielane.
 7. VI WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 8. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, poprzez stronę Sklepu Internetowego.
 9. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 10. W celu złożenia zamówienia należy:
 11. a) wejść na stronę Sklepu Internetowego/zalogować się do Sklepu Internetowego,
 12. b) wybrać Wyrób/Towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 13. c) wybrać przedział czasowy i dzień dostarczenia towaru (samochodzik czarny oznacza, że w danym przedziale czasowym dostawa jest możliwa, samochodzik szary, że dostawa w danym przedziale czasowym jest niemożliwa),
 14. d) wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma być dokonana dostawa wyrobu/towaru, dodatkowo podać numer telefonu, adres e-mail.
 15. f) wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma być wystawiona faktura, jeśli są one inne niż dane podane do dostarczenia zamówienia,
 16. g) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 17. W chwili akceptacji zamówienia na stronie www.esklep.niewiescin.pl Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
 18. a) gotówką w polskich złotych przy odbiorze zamówienia (usługa za pobraniem, dostawca wyda Klientowi zakupy po dokonaniu płatności),
 19. b) kartą płatniczą – przy odbiorze, możliwa jest płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic u dostawcy.
 20. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że waga dostarczonego Wyrobu/Towaru ze względu na swoją specyfikę (wyrób świeżo ważony) może różnić od zamówionego o ± 10%.
 21. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, wysłane zostanie przez Sprzedającego, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez niego bezpośrednio podczas składania zamówienia lub wynikający z jego Konta Internetowego, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili wysłania przez Sprzedającego e-mail’a o przyjęciu przez Sprzedającego zamówienia do realizacji.
 22. W przypadku wystąpienia braku zamówionych Wyrobów/Towarów albo, gdy zamówiony Wyrób/Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje Klienta o tym fakcie telefonicznie (rozmowa jest nagrywana) lub wysyłając informację o braku dostępności określonego Wyrobu/Towaru na wskazany przez niego adres e-mail. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi zgody na częściową zmianę Zamówienia, zostanie ono anulowane, a w przypadku, gdy Klient wyrazi na to zgodę, zostanie ono pomniejszone o brakujący Wyrób/Towar. Zmiana Zamówienia wymaga akceptacji Klienta podczas rozmowy telefonicznej lub poprzez odesłanie e-mail’a zwrotnego do Sprzedawcy. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem, celem poinformowana go o brakach w towarze, zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie dostawy Wyrobów/Towarów, które będą aktualnie dostępne w sklepie, z pominięciem brakujących pozycji.
 23. W sytuacji, gdy Klient wybierze podczas rozmowy telefonicznej alternatywny produkt umowa zakupu/sprzedaży zostaje zawarta zaraz po dokonaniu zmiany i przyjęciu zmienionego zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

VII. DOSTAWY WYROBÓW/TOWARÓW

 1. Dostawa wyrobów/towarów jest realizowana za pośrednictwem dostawcy na terenie oznaczonym na stronie internetowej www.esklep.niewieścin.pl (mapka), na terenie Gminy Bydgoszcz oraz Gminy Osielsko.
 2. Informacja o kosztach dostawy dostarczanych Wyrobów/Towarów została szczegółowo omówiona w zakładce Dostawa.
 3. Na życzenie Klienta może być realizowanych kilka zmówień w tym samym przedziale czasowym na ten sam adres. W tym jednak przypadku Klient zaznacza ten fakt w złożonym zamówieniu. Powyższe oznacza, że na każde składane zamówienie wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura.
 4. Wyroby/Towary dostarczane są na adres Klienta, wskazany w formularzu zamówienia. Klient może żądać od Sprzedawcy dostarczenia przesyłki pod inny adres, ale musi ten fakt zaznaczyć podczas składania zamówienia.
 5. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów może być zewnętrzna firma kurierska lub dostawa jest realizowana bezpośrednio przez Sprzedawcę. Zamówione Wyroby/Towary są starannie pakowane w opakowania jednorazowe.
 6. Zamówione Wyroby/Towary zostaną dostarczone pod wskazany adres w przedziale czasowym wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia, z dodatkowym marginesem czasowym +/- 1 godzina, na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych wcześniej niemożliwych do przewidzenia przez Sprzedawcę. Z uwagi na wrażliwość dostarczanych wyrobów i towarów (krótki termin przydatności do spożycia) niezastanie klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu oznacza, że dostawa nie zostanie zrealizowana. Dwukrotne złożenie zamówienia połączone z dwukrotnym niezastaniem Klienta pod adresem przez niego wskazanym oznacza, że Klient ten nie może składać ponownie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej.
 7. Przez przygotowanie zamówienia rozumie się skompletowanie i spakowanie zamówionych Wyrobów/Towarów przez Sprzedawcę oraz przekazanie go dostawcy w celu jego dostarczenia Klientowi. Zamówienia będą przygotowywane na bieżąco. Czas przygotowania zamówienia jest liczony od momentu zawarcia umowy sprzedaży, przy czym, w przypadku zawarcia tej umowy w dzień dostawy Klient winien zwrócić uwagę na kolor samochodzików pokazujących się podczas składania zamówienia. Kolor czarny oznacza dostępność, kolor szary brak dostępności. Sprzedawca nie przygotowuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy określone w obowiązujących przepisach.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Wyrobu/Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu i tym samym realizację zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem, pomimo telefonicznej próby awizowania, błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy jak również w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem na podany przez niego adres e-mail.
 9. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia, faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną na podany adres e-mail, w terminie 7 dni od daty zrealizowania dostawy, na co Klient wyraża zgodę. W przypadku braku takiej zgody faktura zostanie wysłana pocztą.
 10. Klient ma możliwość anulowania złożonego zamówienia, jednak nie później niż 4 godziny przed planowaną dostawą licząc od wcześniejszej godziny podanej w wybranym przedziale czasowym. Dyspozycja anulacji zamówienia musi zostać złożona pisemnie, na adres e-mail Sprzedającego podanego w zakładce KONTAKT na stronie www.esklep.niewiescin.pl i potwierdzona zwrotnie, pisemnie przez Sprzedającego na adres e-mail Klienta.

VIII. WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW

Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym Wyrobem/Towarem przed/podczas jego odbioru.

Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 1. IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WZAJEMNE ROZLICZENIA
 2. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny w chwili otrzymania dostawy lub składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dna doręczenia przesyłki Klientowi, ale tylko w przypadku takich wyrobów i towarów, które są niewrażliwe na czas i których opakowanie nie zostanie naruszone. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór znajduje się pod adresem:

www.esklep.niewiescin/odstapienie

 1. Stosownie do art. 38 ustawy o ochronie konsumenta z 30 maja 2014 roku (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 683 z późn. zmianami) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) (…);

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Wyrób/Towar należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymany Wyrób/Towar z uwzględnieniem sytuacji, o których mowa w pkt. 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Wyrobu/Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowego Wyrobu/Towaru, a towaru zwróconego.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dostarczenia towarów (nie dot. towarów wrażliwych) Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Wyrobów/Towarów do Sprzedającego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji (wyjątek wpłata gotówkowa, w tym przypadku należność zostanie zwrócona na konto bankowe wskazane przez klienta w formularzu zwrotu), chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. zgodnie z rozporządzenia UE nr 524/2013 za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Postanowienia końcowe
 5. Dane osobowe – uprawnienia Klienta i obowiązki Sprzedającego

1) rejestrując się w serwisie www.esklep.niewiescin.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Niewieścin sp. z o.o. jego danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem;

2) administratorem Danych Osobowych jest Niewieścin sp. z o.o. z siedzibą w Niewieścin 8, 86-120 Pruszcz. Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE Niewieścin Sp. z o.o. zapewnia, iż dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich;”

3) dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody, a także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w innych celach, o ile wyrazi odrębną zgodę na ich przetwarzanie. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane innym odbiorcom danych takim jak: podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw podatkowych, prawnych.

4) w razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może, po uprzednim zalogowaniu się, samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej www.niewiescin.pl. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta e-mail podanego w procesie rejestracji. Firma Niewieścin sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania;

5) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-mail’i bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta i dotyczących technicznych zmian na jego koncie

6) Klient wyraża odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, marketingu produktów i usług Niewieścin Sp. z o.o. z siedzibą w Niewieścin 8, 86-120 Pruszcz w tym na prowadzenie przez Niewieścin Sp. z o.o. z siedzibą w, Niewieścin 8, 86-120 Pruszcz lub na jej zlecenie marketingu bezpośredniego prowadzonego z wykorzystaniem telefonu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych jak również automatycznego systemu wywołującego.

7) Uwaga: Firma Niewieścin sp. z o.o. w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać e-mail’i z prośbą o weryfikację danych Klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie niewiescin.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. Firma Niewieścin sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę niewiescin.pl.

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 683. z późn.i zmianami ) oraz innych odpowiednich ustaw.
 2. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień tj. od godz. 8:00 do godz. 20:00 pod numerem 52 332-05-58 (koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce „Kontakt”.

 

 
Brak produktów